Bildiri Özeti Başvuru Kuralları

 
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

 • Bildiri özetleri özgün olmalı ve daha önce hakemli bir dergide yayımlanmamış ve bir kongrede sunulmamış olmalıdır.

 • Kongrede sunumlar kişi başı tek bir sunumla sınırlıdır. Katılımcılar farklı bildiri özetlerinde yardımcı yazar olarak yer alabilir, ancak tek bir özette sunucu olarak yer alınmalıdır.

 • Sunulan tüm bildiri özetleri Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecek ve sunucu olan yazara özetin sunum için kabul edildiğini ve sunum şeklini bildiren bir kabul yazısı e-posta ile gönderilecektir.

 • Hazırlanan özetler diskongrebildiri@cumhuriyet.edu.tr adresine e-mail olarak word dosyası şeklinde gönderilecektir.

 

Bildiri Özeti Formatı:

 • Bilimsel komite tarafından değerlendirilmek üzere üç tip özet gönderilebilir: özgün araştırma, derleme ve olgu raporu

 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 23 Ekim 2021’dir.

 • Bildiri Özeti Kategorisi belirtilmelidir: Pedodonti, Endodonti vs. gibi

 • Başlık: 150 karakter ile sınırlandırılmalı (boşluklar dahil) ve tümce düzeninde yazılmış olmalıdır (Başlığın ilk harfi dışındaki tüm harfler küçük yazılmalıdır)

 • Özet metninin kelime sınırlaması: özetin ana gövdesi (başlık, yazarlar ve bağlı oldukları kurum ve ünvanlar dışında kalan) 250 kelimeden fazla olmamalıdır.

 

Özgün araştırmalar için:


Hepsi büyük ve kalın harfle yazılan AMAÇ, YÖNTEM, BULGULAR VE SONUÇLAR başlıklarını içermelidir.

 • AMAÇ: Araştırmanın amacı mümkün olduğu kadar kısa olarak, bir veya iki cümle ile yazılmalıdır.

 • YÖNTEM: Bu bölümde araştırmada kullanılan gereçler/örneklem ve yöntem başka araştırmacılar tarafından tekrarlanabilecek şekilde detaylı olarak yazılmalıdır. Bölümün sonunda kullanılan istatistiksel yöntemlere de yer verilmelidir.

 • BULGULAR: Yöntemle ilintili veriler ile bulgular açıkça ve yeterli şekilde sunulmalıdır. İstatistiksel analiz sonuçlarına yer verilmelidir. Bu bölümde resimler, tablolar ve görsel veriler bulunmamalıdır.

 • SONUÇLAR: Bu bölümde araştırmadan elde edilen en önemli sonuçlar kısaca yazılmalıdır.

 

Olgu raporları için:


Hepsi büyük ve kalın harfle yazılan GİRİŞ, OLGU RAPORU VE SONUÇLAR başlıklarını içermelidir.

 • GİRİŞ: Olgu raporunda sunulacak olan hastalık ya da durumun kısa bir açıklaması veya tanımlaması yapılmalıdır.

 • OLGU RAPORU: Rapor edilen olgunun özellikleri, bulguları, uygulanan tedavi yöntemi ve takip süresi ile takipte elde edilen bulgular yazılmalıdır.

 • SONUÇLAR: Rapor edilecek olan olgunun önemine ilişkin yorumlar ve öneriler yazılmalıdır.

 

Derlemeler için:

Hepsi büyük ve kalın harfle yazılan GİRİŞ, LİTERATÜR DERLEMESİ VE SONUÇLAR başlıklarını içermelidir.

GİRİŞ: Derlemede sunulacak konunun tanımlanması ile birlikte, diş hekimliği açısından öneminin kısa bir açıklaması yapılmalı ve temel bilgiler verilmelidir.

LİTERATÜR DERLEMESİ: Konu ile ilgili güncel literatürde yer alan araştırmalar ve/veya olgu raporlarının kronolojik olarak derlenmesini ve tartışılmasını içermelidir.

SONUÇLAR: Literatür derlemesi ile elde edilen sonuçlar özetlenmelidir.

Bildiri Özeti Kategorileri:

 • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

 • Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

 • Endodonti

 • Ortodonti

 • Pedodonti

 • Periodontoloji

 • Restoratif Diş Tedavisi

 • Protetik Diş Tedavisi

Abstact Submissions

Abstract Submission Guidelines

 • Abstracts should be prepared in Turkish and English.

 • Abstracts must be original and have not been previously published in a peer review journal or presented at a previous congress.

 • Presentations are limited to one presentation per person. You can be listed as a co-author on a number of submissions but must be the presenter on only one submission.

 • All submitted abstracts will be reviewed by the Scientific Committee and an acceptance notification will be sent to the presenting author by email which will confirm the mode of presentation.

 

Abstract Format:       

 • There are two types of abstracts that can be submitted for review: research articles and case reports.

 • The deadline for submission of abstracts is 23 October 2021.

 • Title: should not exceed the 150 characters limit (spaces included) and typed in sentence case (all letters in lowercase except the first letter of the first word of the title)

 • Abstract text word limit: the main body of the abstract text should not be more than 250 words (title, authors and affiliation details are excluded).

For Research Articles:

There should be headings in bold/capitals for: AIM, METHODS, RESULTS and CONCLUSIONS.

 • AIM: Usually one short simple sentence stating the objective of doing the study.

 • METHODS:  This section must be clearly written and in sufficient detail for the work to be repeated by other workers. The statistical methods used should be stated. 

 • RESULTS: These should be clearly and succinctly presented and only related to the methods described. Statistical analysis should be included in this section. Images, tables and visual data should not be submitted.

 • CONCLUSIONS: This should briefly outline the most important findings.


For Case Reports: 

There should be headings in bold/capitals for: INTRODUCTION, CASE REPORT(S) and CONCLUSIONS.

 • INTRODUCTION: about the disease or the condition of the case report.

 • CASE REPORT(S):  Background to the reported case should be briefly explained and the findings of the case and methods of treatment should be described in detail. A description of the FOLLOW-UP clinical care carried out must be included.

 • CONCLUSIONS: Final comments regarding the importance of the case.

 

For reviews:

There should be headings in bold/capitals for: INTRODUCTION, LITERATURE REVIEW AND CONCLUSIONS.

INTRODUCTION: Along with the definition of the subject to be presented in the review, a brief explanation of its importance in terms of pediatric dentistry and background information should be given.

LITERATURE REVIEW: This section should include a chronological compilation and discussion of research and/or case reports in the current literature on the subject.

CONCLUSIONS: The conclusions obtained with the literature review should be summarized.

Abstract Submission Categories

 • Oral and maxillofacial surgery

 • Oral and Maxillofacial Radiology

 • Endodontics

 • Orthodontics

 • Pediatric Dentistry

 • Periodontology

 • Restorative Dentistry

 • Prosthodontics